Team
Tomasz Leliński
specjalista ds. BHP

 

Firma działa od 1997r. specjalizuję się usługach i szkoleniach z zakresu BHP dla podmiotów o różnych profilach działalności. Działania wykonywane są kompleksowo przez wykwalifikowany personel.

Realizujemy postępowania powypadkowe z wszystkich rodzajów wypadków przy pracy. W każdym zakładzie opracowujemy procedurę powypadkową z której szkolimy pracowników. Postępowania powypadkowe prowadzone są przez wykwalifikowany personel.
Wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe prowadzone są przez dyrektora ośrodka. Dokonujemy zgłoszeń z wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych do odpowiednich służb – prokuratura oraz PIP.
Prowadzimy postępowania z wypadków z domu do pracy i z pracy do domu.

Szkolenia BHP przeprowadzane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel.
Szkolenia BHP przeprowadzane w pomieszczeniach usługodawcy. W czasie szkoleń wykorzystywane są filmy, slajdy itp. Szkolenia prowadzone są w sposób dostępny dla pracowników. Tematyka poparta jest przykładami.

Szkolenia prowadzone są dla wszystkich grup pracowniczych:
- pracodawców,
- osób kierujących pracownikami ( prezesi, dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści, liderzy itp.),
- pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
- pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych,
- pracowników na stanowiskach robotniczych,


Nadzór BHP jest czynnością kompleksową. Polega na wizytach w zakładzie, gdzie odbywają się szkolenia bhp, prowadzenie kontroli stanowisk pracy, prowadzenie dokumentacji BHP.
Częstotliwość wizyt, jest uzgadniania indywidualnie z każdym pracodawcą. Uzależnione jest to od wielkości zakładu, zagrożeń występujących w zakładzie czy rotacji pracowników.

Ośrodek realizuje nadzór BHP w następującym w zakresie :
- doradztwo w organizacji stanowisk pracy,
- przeprowadzanie bieżących kontroli stanowisk pracy,
- doradztwo w sprawie budowy, przebudowybudynków produkcyjnych, magazynowych,
  usługowych.
- prowadzenie szkoleń BHP – wstępnych i okresowych,
- prowadzenie postępowań powypadkowych z wypadków ciężkich, śmiertelnych, zbiorowych oraz z wypadków lekkich
- zgłaszanie wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych do odpowiednich instytucji.
- prowadzenie postępowań z wypadków z domu do pracy i z pracy do domu.
- udział w kontrolach PIP (Państwowej Inspekcji Pracy) oraz PIS (Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- opracowanie instrukcji bhp dla maszyn i urządzeń użytkowanych w zakładzie pracy,
- opracowanie instrukcji IBWR oraz Planu BIOZ na budowach,
- dopuszczanie maszyn do użytkowania w tym kontrola minimalnych wymagań dla maszyn.
- opracowanie ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy występujących w zakładzie,
- opracowanie programów szkoleń oraz instruktarzy stanowiskowych,
- opracowanie przydziału asortymentów odzieżowych oraz sprzętu ochronnego,
- udział w pomiarach środowiska pracy,
- prowadzenie rejestrów i kart czynników szkodliwych dla zdrowia.

-

+48 602594599
Toruń, ul. Wodna 12 - siedziba

+48 795352505
Poznań, ul. Druskienicka 2d/8 - oddział

OLDAV
szkolenia i obsługa BHP